lizard_liza: (Default)
[personal profile] lizard_liza

Минуле, що нагадує про себе без попередження, завше трохи сумна річ у будь-якому прояві. Подих вогкого повітря з підвалу вдаряє в обличчя щойно відкриваєш двері, і ти не готовий сприйняти разом із ним всі спогади, пов'язані з цими сходами в під'їзді. Не готовий пережити знову ті відчуття, що були дійсними сім-вісім, а то і п'ятнадцять років тому, коли цей будинок був для тебе і притулком, і фортецею, і на якийсь час перетворився на лікарняну палату. І ніколи не знаєш, скільки разів ще можна пройти безпечно дорогою, якою ходив в сумні часи, а який із них обернеться несподіваним флешбеком, від якого не існує запобіжних заходів, хіба що взагалі уникати будь-яких зіткнень з минулим і з усім, що може про нього нагадати, а це, вочевидь, неможливо.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lizard_liza: (Default)
lizard_liza

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920 212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 12:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios